Clàusula usuaris De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de DIDACTICSTUDIO SL amb CIFB87908372 i domicili social situat en CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA, 109, 2ª 28002, MADRID, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que DIDACTICSTUDIO SL té previst realitzar:

- Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven de l'acompliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat.

- Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.

- Base legítima: El compliment d'una llei.

- Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.

- Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial.

- Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

- Base legítima: El consentiment de l'interessat.

- Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.

- Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei general tributària.

- Base legítima: El compliment d'una llei.

- Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals que estableix la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic CONTACT@DIDACTICSTUDIO.COM.

Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entendran com a necessaris per a les finalitats esmentades anteriorment.